Analýza a návrh digitální transformace v oblasti komunikace

a spolupráce ve společnosti

 

Jednou z častých chyb se kterými se u společností setkáváme, je nasazování služeb typu Microsoft Office 365 “jen” jako náhradu za původní dosluhující onpremise řešení služeb typu email (Exchange) či úložiště dokumentů/intranet (SharePoint).

Samozřejmě tuší, že nová platforma přináší mnoho nového, ale často není definováno jaké služby a jak mohou uživatelé využít, co jim přinesou, jak motivovat uživatele k jejich využívání a tak k efektivnímu přijetí a náběhu nového prostředí. V takových případech se někdy může stát, že původně “IT” projekt není schválen vedením společnosti s ohledem na náklady či rizika, protože tyto nejsou správně vyáženy očekávanými přínosy z pohledu organizace a uživatelů. Potenciál digitální transformace tak zůstává nevyužít. 

Pro správné rozhodnutí o tom zda, proč, kdy a jakým způsobem nasadit v organizaci nové prostředí pro komunikaci a spolupráci (Microsoft Office 365), včetně základního ekonomického zhodnocení a plánu digitální transformace, nabízíme službu “Analýza a návrh digitální transformace v oblasti komunikace a spolupráce ve společnosti”. 

Tato služba vám může pomoci buď nerealizoval větší investici bez reálného přínosu, nebo naopak ještě více podpořit návratnost budoucí investice do digitální transformace v oblasti komunikace a spolupráce (třeba na platformě Office 365).

Přínosy služby, co pro vás uděláme:

 • Získáte mapu klíčových agend v oblasti komunikaci a spolupráce, které mají přínos pro vaší organizaci, včetně vazeb mezi týmy/odděleními/částmi organizace (prostě kdo, co, s kým a jak komunikuje a spolupracuje)
 • Navrhneme způsoby jak tuto komunikaci a spolupráci podpořit novými nástroji, které přinesou rychlejší a efektivnější výměnu informací a nové možnosti pro uživatele (zde ukážeme konkrétní přínosy v konkrétních scénářích)
 • Definujeme scénáře použití nového prostředí včetně přínosů – pro efektivnější případné nasazení a adopci uživateli. 
 • Navrhneme optimální způsob zavedení nového prostředí do vaší organizace včeně základního projektového plánu.
 • Provedeme orientační kalkulaci nákladů a to jak vstupních, tak provozních.
 • Připravíme výstup ve formě detailní zprávy, včetně stručné souhrnného zhodnocení pro vedení společnosti (podklad pro rozhodnutí o investici)

Jak postupujeme?

 • Od vedení/zadavatele získáme klíčové vstupy/zadání projektu, ověříme cíle společnosti
 • Na základě organizační struktury a diskuzí se sponzorem/vedoucím projektu  identifikujeme vhodné osoby pro individuální (či skupinové) rozhovory.
 • Realizujeme individuální (nebo v menších skupinkách) pohovory s cílem získat informaci o aktuální formě spolupráce/komunikace, potenciálních problémech a potřebách. Během nich nové prostředí nepředstavujeme, nicméně stažíme se účastníky motivovat pro další spolupráci na případném projektu v roli klíčových uživatelů (ambasadorů).
 • Získáné informace pracujeme a připravíme návrh scénářů, včetně ukázkové prostředí.
 • Formou interaktivního workshopu ověřujeme navržené scénáře a jejich možné řešení v rámci vybrané skupiny uživatelů z pohovorů a vedení společnosti (společně).

Na základě zpětné vazby dopracováváme výstupní zprávu ve struktuře:

 • Východiska projektu
 • Klíčové poznatky v oblasti komunikace a spolupráce v rámci organizace 
 • Identifikované scénáře pro zlepšení, jejich řešení a přínosy
 • Návrh postupu zavedení nové platformy do společnosti (základní projektový plán)
 • Orientační kalkulace nákladů
 • Navrhované další kroky
 • Souhrn pro vedení 

Cíle, Doba realizace a cena

Naším cílem je:

 • Poskytnout vám podklad pro rozhodnutí o případné investici do nového prostředí na základě kvalifikovaných (a nezaujatých) vstupů
 • Pro případ následného projektu zavedení (ať již realizovaného s námi či nikoliv) vám poskytnout jasnou cestu a podklady pro jeho efektivní zvládnutí, včetně adopce nového prostředí uživateli (na základě definovaných scénářů)

 

Doba realizace a cena : 

 • V závislosti na rozsahu společnosti a s ohledem na možnosti plánování pohovorů/workshopu je doba realizace této služby cca 1-2 měsíce od zahájení.
 • Určujeme individuálně na základ rozsahu (velikost organizace), nicméně pohybujeme se většinou v rozsahu cca 35.000 až 135.000 Kč bez DPH.

 

Můžeme Vám s něčím pomoci?